Polityka prywatności

Polityka prywatności

Obowizujca od 9.07.2018

Crido przykłada szczególnwagdo ochrony poufnoci i prywatnoci powierzonych nam informacji. Jednym z naszych kluczowych obowizków jest zapewnienie odpowiedniej ochrony i właciwego wykorzystywania danych osobowych zgromadzonych za porednictwem serwisów internetowych.

Dane osobowe oznaczajinformacje o zidentyfikowanej lub moliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Crido przetwarza dane osobowe w rónych celach, przy czym w zalenoci od celu, zastosowanie mogmieróne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania. Gromadzimy tylko takie dane osobowe, które zostały podane dobrowolnie przez osoby odwiedzajce nasze strony internetowe, aby przekazywaim informacje lub dostarczausługi, oraz – w przypadku odrbnego, wyranego żądania – take informacje o charakterze marketingowym, oraz w zakresie adekwatnym do celu gromadzenia i przetwarzania takich danych.

Niniejsza Polityka Prywatnoci (dalej „Polityka Prywatnoci„) informuje, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy przekazane nam dane osobowe oraz jakie prawa przysługujosobom, których dane przetwarzamy.

1. Wstęp

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Crido Business & Innovation Consulting sp. z o.o. z siedzibw Warszawie przy ul. Grzybowskiej 5A lub inna spółka z grupy Crido – aktualny wykaz spółek z grupy znajdziesz tutaj: link (dalej „Administrator”). Jeeli korzystasz z naszych stron i dobrowolnie przekaesz nam za ich porednictwem swoje dane osobowe, wskazanie właciwego podmiotu odpowiedzialnego lub podmiotów odpowiedzialnych jako współadministratorów za ich przetwarzanie zaley od celu, w jakim je zbieramy.
  2. Administrator szanuje prywatność wszystkich osób, które odwiedzajnaszStron(w tym: wszystkie jej podstrony; dalej łącznie „Strona”).
  3. Administrator zobowizuje sido przestrzegania poufnego charakteru danych zbieranych podczas korzystania przez uytkowników ze Strony.

2. Zasady przetwarzania danych
2.1. Dane osobowe uytkowników Strony przetwarzane bdzgodnie z wymogami powszechnie obowizujcego prawa, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz z wymogami okrelonymi w Rozporzdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119, s. 1; dalej „RODO„).

3. Cele i operacje przetwarzania danych

  1. 3.1.  Administrator zbiera dane osób, które m.in. dokonały rejestracji na Stronie poprzez dedykowany formularz rejestracyjny, formularz kontaktowy, formularz zgłoszeniowy, lub zgłosiły sido newslettera, itd.
  2. 3.2.  Dane osobowe uytkowników Strony bdprzetwarzane w celach:

3.2.1. realizacji usług wiadczonych poprzez Stroni w celach wskazanych we właciwych i dedykowanych formularzach Strony, w tym m.in.:

3.2.1.1.zapisania sina otrzymywanie informacji, w tym informacji handlowych (np. newsletter, powiadomienia z bloga, powiadomienia z Kalendarium Funduszy, raporty branowe itp.) oraz personalizowanie przekazywanych informacji, w tym analiza i profilowanie danych w celach marketingowych;

3.2.1.2. złoenie zapytania kontaktowego;

3.2.1.3. złoenie zapytania o ofert;

3.2.1.4.złoenia zapytania o ofertoraz obsługi procesu sprzeday oprogramowania w ramach platformy zarzdzania innowacjHYPE lub innych narzdzi informatycznych;

3.2.1.5. korzystanie z aplikacji lub narzdzi online (np. zgłoszenie projektu);

3.2.1.6. dystrybucji publikacji/ materiałów;

3.2.1.7. zapisania sina wydarzenia (np. spotkania, konferencje, konkursy itd.) organizowane przez Administratora;

3.2.1.8. złoenia dokumentów rekrutacyjnych, w tym np. CV (yciorys) oraz list motywacyjny itd.

3.2.2.  monitorowania i egzekwowania przestrzegania warunków korzystania z Serwisu;

3.2.3.  administrowania i zarządzania Stroną;

3.2.4.  agregowania danych do celów analizy i ulepszenia działania Strony, oraz

3.2.5.  komunikacji z użytkownikiem, w tym także prowadzenia działalności marketingowej, jak też w innych celach zgodnych z obowiązującym prawem, o ile jest to wymagane do realizacji umowy, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b oraz pkt. f RODO.

3.3.  W zalenoci od formy korzystania ze Strony, uytkownik moe zostapoproszony o podanie mniejszego lub wikszego zakresu informacji, w tym danych osobowych, niezbdnych do realizacji jego ycze/żąda.

3.4.  W przypadku chci skorzystania z usług wiadczonych poprzez Stron, uytkownik moe zostapoproszony o podanie danych zapewniajcych moliwość kontaktu, a w szczególnoci imienia i nazwiska, stanowiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu.

3.5.  Dane osobowe uytkowników Strony bdprzechowywane przez okres jedynie niezbdny (np. przez okres relacji z uytkownikiem Strony). Administrator bdzie przetwarzał podane przez uytkownika dane osobowe w celu marketingu bezporedniego tak długo, jak bdzie to konieczne dla zrealizowania yczenia/żądania uytkownika, chyba e uytkownik wczeniej wniesie sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w tym celu.

3.6.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbdne do realizacji usług takich jak np. wysyłanie informacji marketingowej w formie newslettera itd.

3.7.  W zalenoci od decyzji wyraonej przy wypełnianiu stosownego formularza na Stronie podane dane osobowe, a w szczególnoci adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego, moe posłuydo przesyłania przez Administratora informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usług drogelektroniczn(Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 – tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 – tekst jednolity ze zm.).

3.8.  Ponadto, w przypadku wyraenia odrbnej zgody, na podany przez uytkownika adres poczty elektronicznej Administrator moe przesyłacyklicznie informacje marketingowe.

3.9.  Administrator zawarł umowz firmhostingowhome.pl S.A., dotyczcpowierzenia przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji usług, w zakresie danych wpisywanych przez użytkowników Strony w stosownych formularzach kontaktowych (np. imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Administrator może udostępniać dane ww. usługodawcy po ich otrzymaniu od użytkowników.

3.10. Firma hostingowa bdzie przetwarzadane osobowe uytkowników Strony, w imieniu i na rzecz oraz w zakresie wskazanym przez Administratora. Firma hostingowa bdzie przetwarzapowysze dane osobowe uytkowników Strony przez okres obowizywania umowy hostingowej. Firma hostingowa jest zobowizana do przestrzegania wszystkich zasad zawartych w niniejszej Polityce Prywatnoci.

4. Przekazywanie danych osobowych

4.1. Administrator nie gromadzi danych osobowych w celu ich przekazania lub sprzeday podmiotom zewntrznym, niezwizanym z grupCrido, dla celów marketingowych. W innych jedynie niezbdnych celach przechowywane przez nas dane osobowe mogbyprzekazywane:

4.1.1.  organizacjom zewntrznym zapewniajcym aplikacje/funkcjonalnoci lub wiadczcym usługi przetwarzania danych lub usługi IT (np. dostawcy technologii informacyjnej, oprogramowania opartego na chmurze (ang. cloud software) a take podmioty wiadczce usługi zarzdzania tosamoci, hostingu i zarzdzania stronami internetowymi, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczestwa itd;

4.1.2.  organizacjom zewntrznym, które udzielajnam pomocy przy dostarczaniu towarów czy informacji lub wiadczeniu usług;

4.1.3.  naszemu partnerowi HYPE Softwaretechnik GmbH z siedzibw Niemczech w celach statystycznych, jedynie w przypadku złoenia zapytania o ofertw ramach platformy zarzdzania innowacjHYPE oraz w ramach obsługi procesu sprzeday oprogramowania;

4.1.4.  organom nadzorujcym przestrzeganie prawa, organom regulacyjnym i innym władzom rzdowym lub osobom trzecim, jeli wymóg przekazania danych wynika z obowizujcych przepisów prawa.

5. Prawa użytkowników
5.1. Osoba, której dane osobowe sprzetwarzane przez Administratora jest uprawniona do zgłoszenia żądania realizacji przysługujcych jej praw w formie pisemnej lub elektronicznej na formularzu kontaktowym udostępnionym na stronie internetowej Administratora. Nie wyłącza to uprawnienia takiej osoby do złożenia żądania w innej formie, która jest akceptowalna i możliwa do udokumentowania przez Administratora. Żądanie podmiotu danych powinno zawsze wskazywać jakich danych osobowych i czynności w zakresie realizacji żądania dotyczy. W sytuacji, gdy zgłoszone żądanie nie jest określone precyzyjnie, np. poprzez brak wskazania zakresu danych lub czynności w zakresie realizacji żądania, Administrator zwraca się do podmiotu o sprecyzowanie żądania. W razie gdy żądanie pozostanie niesprecyzowane, Administrator ma prawo wstrzymać realizację żądania do momentu uzyskania wystarczających informacji od podmiotu danych.

5.2.  Realizacja zgłoszonego żądania następuje zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, w rozsądnym terminie uwzględniającym koszty, stopień trudności realizacji żądania oraz zasady wskazane w niniejszej Polityce Prywatności.

5.3.  Komunikacja z osobą, której dane dotyczą w zakresie realizacji jej praw odbywa się w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie oraz jasnym i prostym językiem.

5.4.  Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania, zawierająca informacje o podjętych w związku z nim działaniach. W przypadku konieczności wydłużenia tego terminu, najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania Administrator udziela osobie, której dane dotyczą informacji o przedłużeniu terminu rozpatrzenia żądania oraz podaje przyczyny opóźnienia, np. z uwagi na skomplikowany charakter żądań lub liczbę żądań. Przedłużenie terminu nie może nastąpić o więcej niż dwa miesiące. W przypadku nieuwzględnienia żądania podmiotu danych, najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, Administrator udzieli informacji o odmowie podjęcia działań w związku ze zgłoszonym żądaniem, powodach niepodjęcia działań, możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

5.5.  Administrator komunikuje się z osobami, których dane przetwarza w języku polskim. W przypadku gdy inny język niż polski jest używany standardowo w komunikacji z danym podmiotem, Administrator udzieli odpowiedzi w danym języku.

5.6. Prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych


5.6.1. Podmiot danych jest uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy Administrator przetwarza jego dane osobowe, a jeeli ma to miejsce, podmiot uprawniony jest do uzyskania dostępu do danych oraz następujących informacji o:

5.6.1.1. celu przetwarzania;

5.6.1.2. kategorii przetwarzanych danych osobowych;

5.6.1.3. odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub mogzostaujawnione, w szczególnoci o odbiorcach w pastwach trzecich lub organizacjach midzynarodowych;

5.6.1.4. planowanym okresie przetwarzania danych osobowych, w miarmoliwoci, a gdy nie jest to moliwe, o kryteriach ustalania tego okresu, przy załoeniu ograniczania tego okresu do niezbdnego minimum;

5.6.1.5.prawie żądania od Administratora sprostowania, usunicia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych podmiotu danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

5.6.1.6. prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie danych osobowych, jeeli podmiot uwaa, e przetwarzanie narusza jego prawa;

5.6.1.7. jeeli dane osobowe nie zostały zebrane od podmiotu danych – wszelkie informacje o ich ródle;

5.6.1.8. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, istotne informacje o zasadach ich podejmowania oraz o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla podmiotu danych.

5.7.  Prawo do sprostowania danych osobowych

5.7.1. Podmiot danych ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczcych go danych osobowych, które snieprawidłowe. 5.7.2. Podmiot danych ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego owiadczenia.

5.8.  Prawo do usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”)

5.8.1.  W przypadku, gdy podmiot danych chce zrealizować wobec Administratora uprawnienie do żądania usunięcia swoich danych, żądanie takie powinno być wyrażone w formie wyraźnego oświadczenia wskazującego przedmiotowy zakres żądania.

5.8.2.  Administrator może nie uwzględnić żądania usunięcia danych wynikającego z cofnięcia zgody przez podmiot danych, w przypadku, gdy zgoda podmiotu nie była jedyną przesłanką przetwarzania jego danych, w szczególności gdy celem przetwarzania danych jest nadal realizacja umowy wiążącej podmiot danych i Administratora, albo gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

5.8.3.  Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, pomimo żądania ich usunięcia, jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne w szczególności do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego, do wykonania przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym, do celów statystycznych lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5.9. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

5.9.1.  podmiot danych ma prawo żądaograniczenia przetwarzania swoich danych przez Administratora, gdy np.:

5.9.1.1. podmiot kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych (na okres pozwalajcy Administratorowi sprawdziprawidłowość swoich danych);

5.9.1.2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a podmiot danych sprzeciwia siich usuniciu, żądajc w zamian ograniczenia przetwarzania;

5.9.1.3.administrator nie potrzebuje judanych osobowych do celów przetwarzania, ale sone potrzebne podmiotowi danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze;

5.9.1.4. podmiot danych wniósł sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 RODO, do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora snadrzdne wobec podstaw sprzeciwu podmiotu danych.

5.9.2.  Żądanie ograniczenia przetwarzania danych powinno zostazłoone w formie wyraźnego oświadczenia podmiotu danych wskazującego przedmiotowy zakres żądania.

5.9.3.  Ograniczenie przetwarzania przez Administratora może zostać zrealizowane w szczególności poprzez oznaczenie w systemie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

5.9.4.  Administrator może dodatkowo, w celu ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności:

5.9.4.1.czasowo przenieść wybrane dane osobowe do innego systemu przetwarzania;

5.9.4.2. uniemożliwić użytkownikowi systemu IT stosowanego przez Administratora dostęp do wybranych danych;

5.9.4.3. ograniczyć środkami technicznymi przetwarzanie w zautomatyzowanych zbiorach dany w taki sposób, by dane osobowe nie podlegały dalszemu przetwarzaniu ani nie mogły być zmieniane.

5.9.5.  Dane osobowe, których przetwarzanie zostało ograniczone, Administrator może przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie:

5.9.5.1. za zgodą podmiotu danych;

5.9.5.2. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej;

5.9.5.3. z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego

5.10. Prawo do przenoszenia danych:

5.10.1. Podmiot danych na swoje żądanie otrzymuje w ustrukturyzowanym, powszechnie uywanym formacie nadajcym sido odczytu maszynowego, np. .doc, .docx, .pdf itp. dane osobowe go dotyczce i dostarczone Administratorowi przez podmiot danych, przetwarzane przez Administratora, oraz ma prawo do żądania przesłania tych danych innemu administratorowi. Ma równieprawo przesłate dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora.

5.10.2.  Podmiotowi danych przysługuje prawo do żądania przeniesienia danych wyłącznie w odniesieniu do danych, które sam dostarczył Administratorowi, jeżeli dane te są przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody podmiotu danych lub na podstawie umowy, której podmiot danych jest stroną.

5.10.3.  Dane podlegające przeniesieniu to:

5.10.3.1. dane przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany. Przenoszeniu nie podlegają dane znajdujące się w zbiorach papierowych.

5.10.3.2. dane, które zostały przekazane Administratorowi przez podmiot danych świadomie i aktywnie.

5.10.4.  Administrator zapewni możliwość otrzymania pliku zawierającego dane, które mają zostać przeniesione, na urządzenie prywatne podmiotu danych. Jeżeli podmiot danych nie korzysta z urządzeń elektronicznych, Administrator może umożliwić złożenie wniosku w innej formie np. papierowej.

5.11. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

5.11.1.  W przypadku wniesienia przez podmiot danych sprzeciwu, powinien on wskaza, wobec jakiego konkretnego celu przetwarzania wnosi sprzeciw i wykaza, na czym polega jego szczególna sytuacja.

5.11.2.  Administrator uwzgldnia sprzeciw bdodmawia jego uwzgldnienia, po dokonaniu analizy, czy szczególna sytuacja osoby, której dane dotycz, ma charakter nadrzdny wobec prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania dokonywanego przez Administratora. Na czas dokonania analizy, Administrator, na wyrane żądanie podmiotu danych, stosuje ograniczenie przetwarzania na podstawie art. 18 ust. 1 RODO.

5.11.3.  Odmawiajc uwzgldnienia sprzeciwu, Administrator w przystpny sposób wyjani podmiotowi danych przyczyny, dla których uwaa, e interesy, prawa i wolnoci tej osoby, nie majcharakteru nadrzdnego.

5.11.4.  Administrator moe przetwarzadane na potrzeby marketingu bezporedniego (w tym profilowania) w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes. W przypadku złoenia przez podmiot danych sprzeciwu wobec takiego rodzaju przetwarzania, Administrator nie przetwarza dłużej danych w tym celu.

5.11.5. Administrator uwzgldnia sprzeciw podmiotu danych wobec przetwarzania, wniesiony zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, chyba e istniejprawnie uzasadnione podstawy przetwarzania nadrzdne wobec prawa do sprzeciwu i interesów osoby wnoszcej sprzeciw.

5.12. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych):

5.12.1. Jeli podmiot danych uwaa, e przetwarzanie jego danych osobowych narusza jego prawa, moe wnieść skargdo organu nadzorczego w zakresie ochrony dany osobowych.

6. Wykorzystanie plików cookie

6.1.  Pod warunkiem uzyskania zgody uytkownika Strony, Administrator moe przechowywaniektóre informacje na komputerze uytkownika za pomocplików cookies.

6.2.  Pliki cookies nie swykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o uytkownikach Strony ani ledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane na Stronie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od uytkowników. Sone wykorzystywane midzy innymi do: pomocy w logowaniu uytkownika (np. zapamitanie nazwy uytkownika, jeeli uytkownik zarejestruje silub zaloguje); zapamitania niektórych preferencji uytkownika; wsparcia Administratora w ulepszaniu Strony.

6.3.  W ramach Strony stosowane sdwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

6.3.1.  „sesyjne” (session cookies). Cookies „sesyjne” splikami tymczasowymi, które przechowywane sw urzdzeniu kocowym uytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przegldarki internetowej);

6.3.2.  „stałe” (persistent cookies). „Stałe” pliki cookies przechowywane sw urzdzeniu kocowym uytkownika przez czas okrelony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunicia przez uytkownika.

6.4.  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przegldania stron internetowych (przegldarka internetowa) domylnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6.5.  Użytkownik może wyrazić zgodę, o której mowa powyżej, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi – tzn.: aby wyłączyć lub ograniczyć wykorzystanie plików cookie, użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jednakże konsekwencją takiego działania może być nieprawidłowe działanie lub utrata dostępu do niektórych podstron Strony

6.6.  Na Stronie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;

b)  pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;

c)  „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Strony;

d)  „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)  „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

f)  „analityczne” pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny.

g) Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies od następujących dostawców: Facebook, Linkedin, YouTube, Google Analytics, Google Adwords, Twitter, Freshmail.

6.7.  Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

6.8.  Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl, www.allaboutcookies.com lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

7. Zagrożenia związane z korzystaniem ze Strony

7.1.  Uytkownik powinien mieć świadomość, e dane przekazywane w publicznej sieci telekomunikacyjnej pomidzy jego urzdzeniem a Stronnie scałkowicie bezpieczne. Administrator nie jest w stanie zapewnipełnej ochrony i bezpieczestwa tych danych podczas komunikacji ze Stron. Niemniej, Administrator gwarantuje, e podejmie stosowne działania w celu zabezpieczenia danych przesyłanych do niego drogelektroniczn, w szczególnoci danych osobowych podawanych przez uytkownika poprzez formularze elektroniczne.

7.2.  Na Stronie mogznajdowasię łącza do stron lub serwisów osób trzecich. Te łącza osób trzecich mogbyzwizane z ich własndziałalnociusługową świadczona drogelektronicznoraz zasadami prywatnoci, do której przestrzegania uytkownik zobowizuje sipo klikniciu na dane łącze i opuszczeniu Strony.

8. Przeniesienie zarządzania
Mogzaistnieokolicznoci, w których Administrator zdecyduje sisprzedaalbo przenieść całość lub część swojego przedsibiorstwa lub aktywów. W takim wypadku dane osobowe uytkowników mogbyprzekazane lub udostpnione przez Administratora podmiotom trzecim w ramach oraz w zwizku z planowantransakcj. W takich sytuacjach Administrator zapewni zobowizanie podmiotów trzecich do zapewnienia adekwatnej ochrony dla danych osobowych zebranych za porednictwem Strony. Dodatkowo Administrator poinformuje uytkowników Strony o takich okolicznociach aktualizujc wykaz spółek z grupy, w sposób okrelony w ust. 1.1,a uytkownikom bdzie przysługiwało prawo żądania usunicia ich danych.

9. Zmiany Polityki Prywatności
Niniejsza Polityka Prywatnoci moe co pewien czas ulegazmianie. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą publikowane na Stronie.

10. Kontakt

W razie jakichkolwiek pytadotyczcych przetwarzania danych osobowych przez Administratora, moe Pani/Pan skontaktowasiz Administratorem pod adresem e-mail crido@crido.pl oraz pod numerem telefonu +48 22 324 59 00.